Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Regulamin DAS

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Centrum Usług Opiekuńczych działającego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 Domu Aktywnego Seniora

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Domu Aktywnego Seniora w Żaganiu zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Domu Aktywnego Seniora w Żaganiu, zwanego w dalszej części „Domem” (w skrócie DAS).

2. Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia, mowa jest o:

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu,
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu,
3) Kierowniku – należy przez  to rozumieć  Kierownika ds. opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu,
4) Domu – należy przez to rozumieć Dom Aktywnego Seniora w Żaganiu,
5) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby korzystające z usług Domu Aktywnego Seniora.
6) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Aktywnego Seniora w Żaganiu przy ul. Włókniarzy 3.

§ 2

 1. Dom Aktywnego Seniora jest komórką organizacyjną działu Centrum Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, którą kieruje  Kierownik ds. opiekuńczych podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych.
 3. Środki finansowe na prowadzenie Domu zapewnia Gmina Żagań o statusie miejskim.

§ 3

 1. Siedziba Domu Aktywnego Seniora mieści się w Żaganiu przy ul. Włókniarzy 3.
 2. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Żagań.

Rozdział II
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4

 1. Dom dysponuje 30 miejscami.

§ 5

 1. Podstawą przyjęcia do Domu jest złożenie Deklaracji uczestnictwa w działalności Domu Aktywnego Seniora.

§ 6

 1. Pobyt w Domu jest dobrowolny i bezpłatny.

Rozdział III
CELE I ZADANIA DOMU

§ 7

Celem Domu Aktywnego Seniora jest stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do wspólnego spędzania czasu wolnego, w trakcie których seniorzy mogą zaspokoić swoje potrzeby towarzyskie,  kulturalne i edukacyjne. W Domu upowszechniany jest zdrowy tryb życia oraz promowana aktywność fizyczną, stanowiąca fundament dobrego zdrowia i umożliwiająca zachowanie sprawności i samodzielności. Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym zmierzają do wzrostu umiejętności w zakresie efektywnego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania.

Finalnym celem działania Domu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów.

§ 8

Do zadań Domu Aktywnego Seniora należy:

 1. Zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i atrakcyjnego spędzania czasu.
 2. Organizowanie pobytu w Domu z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników.
 3. Zapewnienie posiłku.
 4. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych.
 5. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.
 6. Organizowanie zajęć w ramach terapii ruchowej.
 7. Umożliwienie korzystania z urządzeń kulturalno-oświatowych (radio, telewizja, biblioteka, gry).
 8. Włączanie uczestników do różnych prac społecznych na terenie Domu.
 9. Udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego, podnoszącego ogólną sprawność fizyczną.
 10. Organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek.
 11. Współpraca z innymi lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz seniorów.
 12. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
 13. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 14. Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
 15. Współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i wsparcia.
 16. Udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.

Dom nie zapewnia usług pielęgnacyjnych.

Rozdział IV
ZASADY ORGANIZACJI PRACY DOMU

§ 9

 1. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

§ 10

 1. W skład Domu wchodzą następujące pomieszczenia:
 1. Sala Domu Aktywnego Seniora z aneksem kuchennym,
 2. Szatnia,
 3. Toaleta.

Rozdział V
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PRACOWNIKÓW DOMU

§ 11

Personel Dziennego Aktywnego Seniora stanowią:

 1. Kierownik ds. opiekuńczych.
 2. Podinspektor.
 3. Pracownik gospodarczy.

§ 12

Do zadań Kierownika ds. opiekuńczych należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Domu.
 2. Organizowanie i nadzór merytoryczny nad pracą podległych pracowników.
 3. Czuwanie nad przebiegiem zadań realizowanych w Domu.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Domu.
 5. Sporządzanie planu potrzeb i opracowywanie projektu budżetu Domu.
 6. Odpowiedzialność za powierzone mienie i dbałość o jego właściwe wykorzystanie.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników i uczestników zasad i przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 13

Do zadań podinspektora należy:

 1. Opracowanie harmonogramu planu pracy w Domu Aktywnego Seniora.
 2. Organizowanie i prowadzenie zajęć, dostosowanych do zainteresowań i możliwości uczestników.
 3. Organizowanie zajęć w ramach terapii ruchowej.
 4. Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
 5. Organizacja imprez okolicznościowych.
 6. Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć.
 7. Nawiązywanie współpracy w lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz seniorów w celu poszerzenia oferty kulturalnej uczestników.
 8. Pomoc w załatwianiu ważnych spraw urzędowych uczestników.
 9. Oddziaływanie wychowawcze w celu kształtowania właściwych postaw uczestników.
 10. Współpraca z rodziną uczestników.
 11. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu oraz o ład i porządek
  w miejscu pracy.

§ 14

Do zadań pracownika gospodarczego należy:

 1. Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach  wchodzących w skład Domu oraz jego wyposażenia.
 2. Włączenie się w organizację imprez odbywających się w Domu.

Rozdział VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW DOMU

§ 15

Uczestnicy Domu mają prawo do:

 1. Poszanowania godności i prywatności.
 2. Zapoznania się z zasadami funkcjonowania Domu, wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 3. Wyrażania opinii, z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię innych uczestników.
 4. Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Dom i Centrum Usług Opiekuńczych.
 5. Korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
 6. Poszanowania praktyk religijnych i przekonań.
 7. Uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb realizowanych
  w ramach pobytu w Domu.
 8. Zgłaszania skarg i wniosków do Kierownika ds. opiekuńczych.
 9. Uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących swojej osoby.
 10. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie Domu, jak też udziału
  w terapii zajęciowej oraz rehabilitacji mającej za zadanie utrzymanie dobrego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego osób, a także udziału w imprezach organizowanych przez inne instytucje, w tym jednostki pomocy społecznej oraz środowisko lokalne.

Do obowiązków uczestników w szczególności należy:

 1. Współdziałanie z personelem w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz
  w innych zajęciach.
 2. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego w Domu oraz poza jego siedzibą podczas wycieczek oraz imprez okolicznościowych.
 3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej i dbanie o wygląd zewnętrzny.
 4. Utrzymanie czystości, porządku w Domu, troska o wyposażenie, powierzony sprzęt
  i materiały.
 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń elektrycznych
  i mechanicznych.
 6. Regularne uczęszczanie do Domu.
 7. Przestrzeganie zakazu:

1) palenia tytoniu na terenie Domu,
2) przychodzenia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, a także wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Domu,
3) wprowadzania osób postronnych i zwierząt na teren Domu,
4) stosowania przemocy (słownej i fizycznej).

 1. Zapoznanie się i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.

§ 16

Uczestnicy Domu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad korzystania z usług Domu:

 1. W czasie zajęć wspólnych uczestnicy powinni brać czynny udział w zajęciach. Osoby nie biorące udziału w zajęciach nie powinny przeszkadzać w zajęciach i dostosować się do poleceń osoby prowadzącej.
 2. Osoby zainteresowane słuchaniem radia lub emisją programów telewizyjnych powinny uwzględnić potrzeby większości osób obecnych w świetlicy.
 3. Uczestnicy powinni zapobiegać konfliktom i nie prowokować podobnych nieporozumień.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dyskrecji o Uczestnikach Domu.

Rozdział VI
PRAWA I OBOWIĄZKIDOMU

§ 17

Dom ma prawo:

 1. Gromadzenia informacji o Uczestnikach, niezbędnych do udzielania im usług, rehabilitacji
  i korzystania z usług rekreacyjno-kulturalnych, gwarantując w tym zakresie przestrzeganie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
  Dz. U z 2019 roku Nr 1781).

Do obowiązków Domu należy:

 1. Tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań Domu.
 2. Zapewnienie Uczestnikom godnego pobytu i opieki.
 3. Kształtowanie przyjaznego stosunku personelu wobec Uczestników.
 4. Zapoznanie Uczestników z niniejszym Regulaminem.
 5. Zapewnienie ochrony prywatności Uczestników.
 6. Zapewnienie dobrych warunków sanitarnych i przeciwpożarowych.

Rozdział VII
DOKUMENTACJA DOMU

§ 18

W Domu prowadzona jest dokumentacja związana z bieżącą działalnością dotycząca:

 1. Uczestników, a w szczególności:
 1. Rejestr uczestników.
 2. Deklaracja uczestnictwa w działalności Domu Aktywnego Seniora.
 3. Oświadczenia uczestnika.
 1. Funkcjonowania placówki, a w szczególności:

1) Regulamin organizacyjny.

2) Harmonogram planu pracy DAS.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Regulamin Domu Aktywnego Seniora w Żaganiu stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Opiekuńczych, działającego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.
 2. Szczegółowe wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Domu zawierają zakresy czynności.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny