Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W OPS W ŻAGANIU

Utworzono dnia 10.05.2023

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŻAGANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W OPS W ŻAGANIU UL. WŁÓKNIARZY 3, 68 – 100 ŻAGAŃ

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Ilość etatów: 1
Dział: Administracyjno – organizacyjny
Data udostępnienia: 10.05.2023r.
Ogłoszono dnia: 10.05.2023r.
Termin składania dokumentów: 23.05.2023r. do godz. 1200

Zlecający: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe (preferowane o kierunku administracyjnym, prawo) co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022. poz. 530),
 3. praktyczna umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 4. znajomość niezbędnych przepisów, w tym:

- ustawy o pracownikach samorządowych,
- kodeks administracyjny,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o pomocy społecznej,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
z zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość specyfiki pracy w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego,
 2. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność i obiektywizm w ustalaniu stanu faktycznego, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,
 3. odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, komunikatywność,
 4. umiejętność korzystania z przepisów prawa
 5. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało m. in.:

 1. Obsługa programów komputerowych m.in. word, exel, Subiekt GT, SEPI,
 2. Prace administracyjno-biurowe w Ośrodku,
 3. Zatwierdzenie pod względem merytorycznym rachunków i faktur,
 4. Opisywanie rachunków i faktur za media (w tym spisywanie liczników),
 5. Obsługa poczty elektronicznej oraz korespondencji przesyłanej za pomocą             e-PUAP,
 6. Prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy,
 7. Dokonywanie zakupów art. biurowych na potrzeby Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. Prowadzenie magazynu art. biurowych,
 9. Udział w przygotowaniach i obsługa techniczna szkoleń, spotkań, narad organizowanych przez Ośrodek,
 10. Wykonywanie i realizacja innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 

 1. stanowisko pracy jest usytuowane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3.
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon.
 3. praca administracyjno – biurowa w niepełnym wymiarze  czasu pracy – 1/2 etatu,
  w tym przy komputerze do 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym dzienne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. +180C,
 6. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczeń lub oświadczeń o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje,
 5. dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskane wykształcenie – kserokopie,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej.
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest moja zgoda
”.

 

Uwaga !

Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 1. Termin, sposób  i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin:

do 23.05.2023r. do godz. 1200,

 

 1. Sposób:

w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym:
oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor OPS w Żaganiu”

 1. Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
ul. Włókniarzy 3
68 – 100 Żagań

parter, punkt obsługi klienta

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych, niekompletne oraz przesłane
  po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numerów telefonów lub adresu poczty elektronicznej;
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu;
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu przy ul. Włókniarzy 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu procedury konkursowej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016)(RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Żaganiu, ul. Włókniarzy 3, 68 – 100 Żagań jest Dyrektor Ośrodka.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Podinspektora OPS w Żaganiu.
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), RODO oraz art.
  6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru  przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 6. Okres, przez który dane będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora OPS w Żaganiu i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych zgodnie
  z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Podanie przez kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
  w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w urzędzie administratora danych. W przypadku nie podania danych prowadzenie rekrutacji  nie będzie możliwe.
 11. Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.

 

 • Druk kwestionariusza osobowego można pobrać w siedzibie OPS w Żaganiu  lub na stronie internetowej OPS w Żaganiu pod adresem www.ops.zagan.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy kandydata

Utworzono dnia 05.06.2019, 08:52

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny