Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Zespół Interdyscyplinarny

Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunków jego funkcjonowania określone zostały w Uchwale Nr LXVII/459/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu.

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej opiera się właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Żagań.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie przemocy domowej;
 • diagnozowanie problemu przemocy domowej
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny;
 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie;
 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki
  i konsekwencje stosowania przemocy;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową;
 • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli;
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających
  z doświadczania przemocy;
 • tworzenie grup diagnostyczno-pomocowych w celu rozwiązywania problemów związanych
  z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, o czym szerzej w zakładce: Procedura „Niebieskie Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej Zespół powołuje Grupę Diagnostyczno-Pomocową (GDP), tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Zadania Grup diagnostyczno-pomocowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 • Dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty” oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.
 • Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia i zdrowia.
 • Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność.
 • Występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
 •  Występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
 • Monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
 • Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.
 • Dokumentowanie podejmowanych działań stanowiących podstawę do uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
 • Informowanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 • Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno - pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.
 • Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno - pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup diagnostyczno-pomocowych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy Zespołu i GDP nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny