Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

Regulamin DDP

REGULAMIN
DOMU DZIENNEGO POBYTU W ŻAGANIU

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia i korzystania z Domu Dziennego Pobytu w Żaganiu.
2 .Dom Dziennego Pobytu działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu i zgodnie ze schematem organizacyjnym OPS w Żaganiu podlega Centrum Usług Opiekuńczych.
3. W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia – jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

a) ”Domu” – rozumie się przez to Dom Dziennego Pobytu w Żaganiu,
b) ”Kierowniku” – rozumie się przez to Z – cę Kierownika ds. Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu,
c) ”Pensjonariuszu” – rozumie się przez to osoby korzystające z usług Domu Dziennego Pobytu.

§ 3

1. Dom Dziennego Pobytu zwany Domem, zapewnia osobom w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej pomoc i udział w aktywnych formach współżycia stwarzając odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim.
2. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń Domu mają osoby, o których mowa w ust. 1, przebywające w złych warunkach mieszkaniowych oraz osoby mające trudną sytuację rodzinną.
3. Dom czynny jest w dni robocze w godz. 7:30 – 18:00.

Zakres działania Domu

§ 4

1.Przedmiotem działalności Domu jest udzielenie świadczeń w zakresie:

a) zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych,
b) organizowania zajęć w ramach terapii zajęciowej,
c) zapewniania obiadu dwudaniowego,
d) udostępnia urządzeń do utrzymania higieny osobistej,
e) umożliwiania korzystania  z urządzeń kulturalno – oświatowych
   (radio, telewizor, video, biblioteka, gry towarzyskie),
f) włączania w czynny tryb życia poprzez zachęcanie do brania udziału w spotkaniach towarzyskich,
g) włączenie do różnych prac społecznych na terenie Domu,
h) zapewnianie opieki pielęgniarskiej, systematycznego badania ciśnienia,
i) udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, podnoszącego ogólną sprawność fizyczną.
j) organizowania wycieczek, imprez okolicznościowych.

2. Korzystanie z niektórych świadczeń Domu jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Kierownik OPS, wydając stosowne zarządzenia.
3. Pobyt w domu jest bezpłatny za wyjątkiem kosztów odpłatności za obiady dwudaniowe.

§ 5

1. Osoby korzystające z Domu po wypełnieniu „Deklaracji Pensjonariusza” zostają wpisane na listę pensjonariuszy, przez co nabywają uprawnienia wynikające z niniejszego regulaminu.
2. Pensjonariusz powinien powiadomić Kierownika o planowanej dłuższej nieobecności.
3. Nieuzasadniona nieobecność na zajęciach Domu trwająca powyżej 4 tygodni, upoważnia Kierownika do skreślenia osoby z listy pensjonariuszy.

§ 6

Do obowiązków osoby korzystającej z Domu należy:

a) przestrzeganie czystości i higieny osobistej,
b) utrzymanie w porządku rzeczy stanowiących własność Domu,
c) punktualne uczestnictwo w posiłkach,
d) terminowe regulowanie odpłatności za obiady,
e) włączenie się w miarę osobistych możliwości i zainteresowań do prac gospodarczych na terenie Domu.

§ 7

1. Za właściwe funkcjonowanie Domu oraz pracę personelu odpowiedzialny jest Kierownik.
2. Kierownik powinien szczególnie dbać o kształtowanie właściwej atmosfery Domu, która uzależniona jest w decydującej mierze od wzajemnych , prawidłowych stosunków personelu i pensjonariuszy.
3. Wnioski i skargi na ewentualne nieprawidłowości w wykonywaniu zadań Domu lub na postępowanie personelu ,pensjonariusze Domu składają Kierownikowi.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny